دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی دولتی و فرمها

فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی 1390/1/1 تا 1394/2/1

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:22 | لینک  | 

آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 11:4 | لینک  | 

قانون اصلاح مالياتهاي مستقيم

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:53 | لینک  | 

فرم های مشترک بانکی مخصوص افتتاح یا تغییر امضاء حسابهای دولتی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:46 | لینک  | 

آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:11 | لینک  | 

آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:10 | لینک  | 

اصلاحیه ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون محاسبات

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:9 | لینک  | 

بخشنامه معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:8 | لینک  | 

 فرم های مربوط به صورت مجلس تحويل و تحول سوابق ذيحسابي

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:59 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:26 | لینک  | 

دستورالعمل اسناد خزانه اسلامی برای اعتبارات قبل از سال 1394

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:50 | لینک  | 

آیین نامه اجرایی تبصره 26 قانون بودجه سال 94

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:49 | لینک  | 

آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:48 | لینک  | 

ائین نامه اجرایی بندهای ج و د تبصره 11 قانون بودجه 94

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:29 | لینک  | 

 آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:25 | لینک  | 

آئین نامه اجرایی ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:22 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی ماده(۱۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:20 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:19 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده(۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:17 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:16 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:14 | لینک  | 

دستورالعمل نحوه شناسایی وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1393

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:9 | لینک  | 

صورتجلسه مشترک فی مابین دیوان محاسبات کشور و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:1 | لینک  | 

 نصاب معاملات سال 1394

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:54 | لینک  | 

آئین نامه اجرایی تبصره 17 قانون بودجه 94 کل کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:42 | لینک  | 

نحوه محاسبه برآورد به هنگام در سه ماهه اول سال 94

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:56 | لینک  | 

ضوابط اجرایی قانون بودجه 94

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 13:1 | لینک  | 

ضریب حقوقی کارکنان دولت در سال 1394

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:59 | لینک  | 

بخشنامه حداقل مزد سال 1394 مشمولان قانون کار

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:16 | لینک  | 

ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:26 | لینک  |