دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی دولتی و فرمها

بخشنامه 84251/55 مورخ 25/05/1392 در خصوص انتقال وجه به حسابهای دولتی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:50 | لینک  | 

شرايط تمديد صلاحيت شركتهاي مشاور و پيمانكار(نسخه 28/5/1393)

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:17 | لینک  | 

پاسخ استعلام از مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه، درخصوص پرداخت حق عائله مندی زنان مجرد

پیوست

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:40 | لینک  | 

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۷۵۶۳۴/ت۴۸۵۲۱ هـ مورخ ۸/۹/۱۳۹۱، موضوع"مجوز استخدام 12000 نفر در سازمان امور مالیاتی"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:20 | لینک  | 

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:53 | لینک  | 

اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:52 | لینک  | 

بخشنامه خزانه دار کل کشور در خصوص نحوه اعمال حساب طرحهای ملی استانی شده و سایر اعتبارات دستگاههای اجرایی متمرکز که از خزانه معین استان وجوهی را دریافت نموده اند.

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:13 | لینک  | 

اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

 

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:5 | لینک  | 

اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت

اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:2 | لینک  | 

لغو تصمیم‌نامه شماره ۳۷۷۹۲/۴۳۹۳۴ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:0 | لینک  | 

رأی شماره‌۹۰۳دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال قیدداشتن یک سال سابقه مستمر در کارگاه

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:20 | لینک  | 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۰۱/ت۵۰۵۲۸هـ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:17 | لینک  | 

اصلاح ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:16 | لینک  | 

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص خرید خودرو توسط نهاد ریاست جمهوری

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:15 | لینک  | 

قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:44 | لینک  | 

بخشنامه خزانه دار کل کشور در خصوص کسر مالیات از اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیات مستقیم

پیوست 1

پیوست 2

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:26 | لینک  | 

بخشنامه در خصوص"گزارش عملکرد منابع عمومی"

 پیوست1

پیوست 2

 

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 10:6 | لینک  | 

"اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:46 | لینک  | 

"آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:32 | لینک  | 

عدم امکان کسر حق بیمه از کمک هزینه اقلام خانوار

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:53 | لینک  | 

"آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:43 | لینک  | 

بخشنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در خصوص "فهرست بهای واحد پایه سال 1393 در 15 رشته"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:58 | لینک  | 

 "ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:57 | لینک  | 

ایراد مجلس شورای اسلامی به آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1393

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:55 | لینک  | 

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در جدول شماره(7) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:55 | لینک  | 

"بخشنامه در خصوص ممنوعیت بکارگیری نیروی کار خارجی"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 12:34 | لینک  | 

"آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 12:27 | لینک  | 

الحاق بند 6-5 به ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:30 | لینک  | 

"نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:5 | لینک  | 

 "قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:2 | لینک  |